คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
         ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พศ.2537 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ที่แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ออกเป็น  3 ส่วน คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และสำนักงานเลขานุการ ภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชนมาแล้ว 7 ท่าน ได้แก่ 

         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา      ปี พ.ศ. 2537
         2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย                        ปี พ.ศ. 2540
         3. รองศาสตราจารย์ ชอบ เข็มกลัด                         ปี พ.ศ. 2543
         4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง          ปี พ.ศ. 2546
         5. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม                 ปี พ.ศ. 2549
         6. รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ  วลัยเสถียร                ปี พ.ศ. 2552
         7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง         ปี พ.ศ. 2555

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.