คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารการสัมมนาวิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0”
ประกาศขยายเวลาการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
โครงการอบรมความรู้ มาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมงานสัมมนา และส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนา “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0”
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  หน้า:  8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.