Loading...

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย :         สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ :
    Bachelor of Social Work Program

ชื่อปริญญา

     ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
         ชื่อย่อ   : สส.บ.
    ภาษาอังกฤษ
         ชื่อเต็ม : Bachelor of Social Work
        ชื่อย่อ   : B.S.W.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้
        1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการทำงานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้
        2) เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทำงานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการทำงานทางวิชาชีพในการทำงานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
        3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกทางสังคม จิตสาธารณะ  สามารถเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    รูปแบบ :   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
    ภาษาที่ใช้ :   จัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
    การรับเข้าศึกษา :   รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  - นักสังคมสงเคราะห์ / นักจัดการรายกรณี (case manager) / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / นักพัฒนาชุมชน
  - นักฑัณทวิทยา / พนักงานคุมประพฤติ / พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / พนักงานคุ้มครองสิทธิ
  - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
        ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต

    ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม                        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์                         
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์รณรงค์ จันใด                                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์              
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ธัญญาภรณ์ จันทรเวช                            
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล                    อาจารย์ประจำหลักสูตร
     อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โครตบึงแก                       อาจารย์ประจำหลักสูตร
     อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์                             อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง

   อาจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต                               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม                              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์กรุณา ใจใส                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ปรินดา ตาสี                                       
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์วรลักษณ์ เจริญศรี                               
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง โดยใช้สถานที่
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ขนาดไฟล์: 1,101.33 KB)
 
 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ขนาดไฟล์: 2,748.48 KB)