Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาระงาน

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร สส.ด. การรับเข้าศึกษา จัดตารางเรียน ตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  การขออนุมัติปริญญา และสนับสนุนงานภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์