คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลำปาง
ศูนย์คลองจั่น
สำนักงานบริการสังคม
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965510
ศูนย์ท่าพระจันทร์
งานท่าพระจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ, หัวหน้างานศูนย์ท่าพระจันทร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132503
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132500
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132503
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132501
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
พนักงานบริการ บ.2
พนักงานบริการ บ.2
พนักงานบริการ บ.2
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่ บ.2
หมวดคลังและพัสดุ (ขึ้นอยู่กับงานคลังและพัสดุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
ศูนย์รังสิต
งานบริหารและธุรการ
- ตำแหน่งว่าง -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965502
บุคลากรปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965502
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965502
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965502
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965502
งานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965504
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965504
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965504
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965504
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
งานการคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ, หัวหน้างานการคลังและพัสดุ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965505
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965505
email: owan@tu.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6965505
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
งานบริการวิชาการ
หัวหน้างานวิจัย วิชาการ และการประกันคุณภาพ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965512
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965512
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965512
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965512
นักวิจัยปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) -
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965512
ศูนย์ลำปาง
งานศูนย์ลำปาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ลำปาง
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
โทร. (อื่นๆ) 054-268703 กด 5314, 082-3838861
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
โทร. (อื่นๆ) 054-268703 กด 5303, 082-3838861
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
โทร. (อื่นๆ) 054-268703 กด 5305, 082-3838861
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
โทร. (อื่นๆ) 054-268703 กด 5305, 082-3838861
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
โทร. (อื่นๆ) 054-268703 กด 5305, 082-3838861
ศูนย์คลองจั่น
งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์คลองจั่น
โทร. 02-3775513
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
โทร. 02-3775513
ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงาน
โทร. 02-3775513
พนักงานบริการ บ.2
พนักงานบริการ บ.2
สำนักงานบริการสังคม
เลขานุการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
หมวดบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132522
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
พนักงานสถานที่
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132506
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
หมวดบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132509, 02-6235855
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132522
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
หมวดคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6232509
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132509, 02-6235855
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6232506
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
หมวดบริการวิชาการและสังคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132506
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132509, 02-6235855
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.