Loading...

ประวัติการศึกษา

  - วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระงาน

 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาทุกโครงการ จัดอาจารย์ ที่ปรึกษา-แผนการเรียน จัดตารางเรียนตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน การขาดสอบ และการส่งเกรดรายวิชา