Loading...

สมัครงานภายใน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ประกาศรับสมัครพนักงานนักวิชาการศึกษา(ชื่อส่วนงาน)
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 7/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ