คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณบดี
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132501
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965525
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132504
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965560, 02-6965515
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132504
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965526
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132516
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965546
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965542
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลำปาง
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965533
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132520
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965540
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965510
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132503
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.