Loading...

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ

นายสมชาย ไมตรี

 

เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965510

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์ท่าพระจันทร์

นางอภิสรา รัตนศรทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ,หัวหน้างานศูนย์ท่าพระจันทร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132503
More Detail
นางอุลัยพร โทบุตร

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132500

 

More Detail
นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132503
 

 

 

 

More Detail
นางสาวทองศิริ ก่ำแดง

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132501

 

More Detail
นายประสงค์ สิงห์โต

พนักงานบริการ บ.2

 

 

นางพันธ์พร สมศรี

พนักงานสถานที่

email : phunporn@tu.ac.th

นายกลิ่น ทองอินทร์
พนักงานสถานที่ บ.2

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์ท่าพระจันทร์ หมวดคลังและพัสดุ (ขึ้นอยู่กับงานคลังและพัสดุ)

นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์

 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534

 

More Detail
นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์รังสิต งานบริหารและธุรการ

นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
More Detail
นางสาวพิชญา พึ่งทอง

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500

 

More Detail
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502

 

More Detail
นายจรัญ อยู่เจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายวิทยา มาชมสมบรูณ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

 

 

นางสาวอทิตยา มุทุตาจิตต์

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษา

นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965504
More Detail
นางสาวสุชัญญา ดวงงาม

 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965504

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์รังสิต งานการคลังและพัสดุ

นางกฤษณา พร้อมศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ, หัวหน้างานการคลังและพัสดุ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965505
More Detail
นางสาวอรวรรณ วิชาชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965505
email : owan@tu.ac.th
More Detail
นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6965505
More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์รังสิต งานบริการวิชาการ

นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
หัวหน้างานวิจัย วิชาการ และการประกันคุณภาพ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิวัตร เงาศรี

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512

 

More Detail
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม

 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512

 

More Detail
นายอัสวิน สังข์ทอง

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512

 

More Detail
นายณัฐพล จันทร์เหล็ก

 

นักวิจัยปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์ลำปาง งานศูนย์ลำปาง

นางยุพาพร ศุกรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ลำปาง
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5314, 082-3838861
More Detail
นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5303, 082-3838861
More Detail
นางสาวกรรณิการ์ คำเขื่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นางสาวนุสรา รินคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศูนย์คลองจั่น งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

นางสาวขนิษฐา จำนงค์อาษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์คลองจั่น
โทร. : 02-3775513
More Detail
นางสาวจุฑามาศ คำแก้ว

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
โทร. : 02-3775513

 

More Detail
นางวิไล จำนงค์อาษา

 

ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงาน
โทร. : 02-3775513

 

More Detail

 

 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานบริการสังคม เลขานุการสำนักงาน

นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534

 

More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานบริการสังคม หมวดบริหารและธุรการ

นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
More Detail
นางกอบกนก ทองอินทร์
พนักงานสถานที่
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานบริการสังคม หมวดบริการการศึกษา

นางสุนันทา สาระบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail
นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานบริการสังคม หมวดบริการวิชาการและสังคม

นางพรรณทวี หนูแก้ว

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506

 

More Detail
นางสาวสุธิมา วุฒิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานบริการสังคม หมวดคลังและพัสดุ

นางจินดา เพิ่มพูล

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232509

 

More Detail
นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail
นางสุวรรณา บรรดิสก์

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534

 

More Detail
นางวารี ถาวรมั่นกิจการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232506
More Detail