Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน

 - จัดทำแผน-ประสานงานการศึกษาดูงาน-การฝึกภาคปฏิบัติ  จัดอาจารย์นิเทศงาน จัดปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ ประเมินผล จัดทำคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ประสานงานการถอดเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ  การแก้ไขเกรดรายวิชาและการศึกษาโดยไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอจบการศึกษา