Loading...

เอกสารกรอกใบประวัติ ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน 2560

1. นักศึกษาเป็นผู้เลือกลงฝึกภาคปฏิบัติแต่ละพื้นที่ด้วยตนเอง
2. ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำเนินการประสานหาพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-6965504
4. ขอให้นักศึกษานำส่งคืนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
ส่งเอกสารได้ที่ พี่ (ปุ้ย) สุพรรณี อินทร์ทอง และ พี่ (ปันปัน) ปัญจพร ดิษฐทิม
 
ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ 
1.ใบสมัครนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ชุด 
2.หนังสือยืนยันจากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
4.รูปถ่ายชุดนักศีกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และปริ๊นส่งครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ:

1. หนังสือยืนยันจากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ (ขนาดไฟล์: 34.50 KB)

2. ใบสมัครฝึก 1 ชั้นปี 2 (ขนาดไฟล์: 20.95 KB)

3. ใบสมัครฝึก 1 ชั้นปี 3 (ขนาดไฟล์: 20.90 KB)