Loading...

เอกสารกรอกใบประวัติ ฝึกภาคปฏิบัติ 2/2560

1. นักศึกษาเป็นผู้เลือกลงฝึกภาคปฏิบัติแต่ละพื้นที่ด้วยตนเอง
2. ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการประสานหาพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติตามที่ได้สำรวจความสนใจที่นักศึกษาได้แจ้งไว้กับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-6965504
4. ขอให้นักศึกษานำส่งคืนในวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 2 อย่าง
 
ส่งเอกสารได้ที่ พี่ (ปุ้ย) สุพรรณี อินทร์ทอง และ พี่ (ปันปัน) ปัญจพร ดิษฐทิม
 
ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ 
1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2 2-2560 สำเนา 3 ชุด 
2. หนังสือยืนยันจากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

กรอกข้อมูลลงในเอกสารแล้วพิมพ์ส่งเท่านั้นครับ