Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาระงาน

   - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกชุด เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน เงินรายได้ เงินโครงการวิจัยทุกประเภท ค่าใช้จ่ายของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น