คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะกรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
คณบดี
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132501
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965525
ประวัติการศึกษา 
  - ศษ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรการปกครองท้องถิ่น
  - ศศ.ม.(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ร.ม (การปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - Ph.D.(Rural Development), Central Luzon State University, The Philippines

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
  - การพัฒนาชุมชน
  - การพัฒนาชนบท
  - การปกครองท้องถิ่น

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.