คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะกรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132530
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965524

ประวัติการศึกษา
  - ค.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  - ร.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - สวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน
  - สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ผลงานที่สำคัญ
  - นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2550 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.