คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะกรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132532
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965523

ประวัติการศึกษา
  - น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - น.บ.ท. ,สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - M.S. (Corrections & Criminal Justice), Chicago State University, U.S.A.
  - วุฒิบัตร นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  - การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
  - การป้องกันอาชญากรรม
  - กฎหมายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
  - กฎหมายอาญา
  - การวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
  - พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุติธรรม
  - หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  - ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


ประวัติย่อและผลงานอาจารย์


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.