คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะกรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132520
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965542
ประวัติการศึกษา
  - วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
  - M.P.S.(Policy Science), Saitama University, Japan.

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
  - การวางแผนการพัฒนา
  - นโยบายสาธารณะ
  - นโยบายสังคม
  - การบริหารงานพัฒนา


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.