คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:               พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:           Master of Science Program in Community Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:      พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย:        พช.ม.


ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Master  of Science (Community Development)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:    M.Sc.(Community Development)


ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้
        1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการทำงานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้
        2) เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทำงานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการทำงานทางวิชาชีพในการทำงานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
        3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกทางสังคม จิตสาธารณะ  สามารถเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร
    รูปแบบ:       หลักสูตรระดับปริญญาโท  ระยะเวลาศึกษา  2  ปี
    ภาษาที่ใช้:   จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ใช้ภาษาอังกฤษในกรณีมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    การรับเข้าศึกษา:  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยในระดับดี
    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:   เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา:    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
   - นักบริหารงานพัฒนาชุมชน / พัฒนาสังคม
   - นักบริหาร / ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
   - นักวิชาการ / นักวิจัย  
   - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   - ผู้บริหาร /ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น  
   - ผู้ประกอบการทางสังคม / ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน ฯลฯ
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
     อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน
     อาจารย์ ดร.สิริยา  รัตนช่วย
     อาจารย์ ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร


สถานที่จัดการเรียนการสอน
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจัน

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร:

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.