คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร. สิริยา รัตนช่วย
อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 026965541

ประวัติการศึกษา
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รัฐปรศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
  - การพัฒนาชุมชน

  - การจัดการแหล่งเงินทุนชุมชน

  - สิทธิและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการชุมชน


ประวิติการทำงาน

  1. นักวิจัยศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. อาจารย์ประจำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย
  3. อาจารย์พิเศษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.