คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132523
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965559
ประวัติการศึกษา
  - พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1), วพบ.บรมราชชนนีสุพรรณบุรี
  - วท.บ., มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - ป.บัณฑิตการวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
   - งานสาธารณสุข/สุขภาพ
   - หลักประกันสุขภาพภาครัฐ
   - งานวิจัยเชิงปริมาณ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.