คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132504
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965568

ประวัติการศึกษา
   - ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
   - ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - วท.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


เชี่ยวชาญสาขาวิชา

   - จิตวิทยาประยุกต์
   - พฤติกรรมศาสตร์
   - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ


ประวัติย่อและผลงานอาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.