คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 5564
ประวัติการศึกษา
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณทิต (เกรียตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2541
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545
  - 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปีการศึกษา 2552

ประวัติการทำงาน
  - 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - 2554- 2559 อาจารย์ประจำ โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - 
2552-2554 อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เชี่ยวชาญสาขาวิชา

  - 
  - 
  -

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.