คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานรัตน์ นิ่มตลุง
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132821
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965522
ประวัติการศึกษา
    - สส.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
    - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา


ประวิติการทำงาน
  - พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ฯ และดำรงตำแหน่งบริหาร เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
  - พ.ศ.2549-2550 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏสวนดุสิต (ตำแหน่งพิเศษ เลขานุการอธิการบดี)
  - พ.ศ.2549 นักวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว: เพื่อแนวทางป้องกันความรุนแรง มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (โครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชน ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว)
  - พ.ศ.2549 คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  - ผู้ช่วยนักวิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว และโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  - คณะทำงานโครงการประเมินผลภายในโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ


ผลงานที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กำลังดำเนินงาน)ปี 2553 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ:นักวิจัย จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านครอบครัวทั้งในและต่างประเทศ

    - โครงการวิจัย การติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2552-2553
      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    - โครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้านเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: UNICEF ปี 2552 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย
    - โครงการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อการป้องกันยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชน (Desired Activities for Drug Defense among the Youth Programs): สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด/ปปส. ปี 2552
      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย
    - รายงานโครงการวิจัย การนำกระบวนการละคร คณะละครมรดกใหม่ไปใช้ในบ้านกาญจนาภิเษก: กระทรวงยุติธรรม ปี 2552
      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย
    - รายงานโครงการวิจัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2552-2555: ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2551-2552
      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย
    - รายงานโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ระดับบุคคล: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2551
      หน้าที่ความรับผิดชอบ: นักวิจัย
    - จัดทำ 100 คำที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ โดยร่วมรับผิดชอบในส่วน “สวัสดิการชุมชน” (สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการและ สสส.) ปี 2551


งานด้านบริการทางวิชาการ
    - คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (2551-2553)
    - จัดอบรมความรู้เบื้องต้นด้านสวัสดิการสังคมและการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมบูนาโนกิ จังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น (2552-2553)
    - จัดอบรมความรู้ด้านเครือข่ายทางสังคมในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค ตะวันออก (จ.ระยอง พ.ศ.2551)
    - จัดทำโครงการจิตอาสา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทย (พ.ศ.2551)
    - วิทยากรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการจดบันทึกข้อมูลให้กับ case manager ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำงานของ case manager (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ UNICEF พ.ศ.2551)
    - วิทยากรเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการประเมิน (assessment) สำหรับการทำ case conference ให้กับมูลนิธิผู้หญิง (พ.ศ.2551)
    - คณะทำงานโครงการอบรมการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์กับเด็ก (social work treatment with children): UNICEF (พ.ศ.2551)
    - เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ พ.ศ.2551)


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.