คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะผู้บริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นาย สมชาย ไมตรี
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965510
ประวัติการศึกษา
  - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ป.บัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - พ.ม. (ครูพิเศษมัธยม) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
  - พ.ม.ช. (ครูพิเศษมัธยมการช่าง) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  - พ.ป.ช. (ครูพิเศษประถมการช่าง) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ


ภาระงาน
  - บริหารสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น) และเรื่องอื่น ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประชุมกรรมการประจำคณะ ปริญญากิตติมศักดิ์ เข็ม-โล่เกียรติยศ การสรรหาผู้บริหาร  เป็นต้น

ผลงานที่สำคัญ
  1. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2539 กลุ่มอาเซียน-สวัสดิการสังคม. ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน–5 ธันวาคม 2539. ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ - สยช. และ Japan International Cooperation Agency - JICA
  2. ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2551. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 26 มีนาคม 2552
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 "ทองกวาววิชาการ '55". ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.