คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
คณะผู้บริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต)
ประวัติการศึกษา
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2524
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - ด้านสวัสดิการสังคม
  - ด้านการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
  - ด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สวัสดิการชุมชน  
  - มาตรฐานการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านองค์การสวัสดิการสังคม และมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย


ตำแหน่งานปัจจุบัน
  - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหาร และนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2
  - คณะกรรมการโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปีการศึกษา 2552-2557คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.