คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์กรุณา  ใจใส กรรมการ
3. อาจารย์รณรงค์  จันใด กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์ กรรมการ
5. อาจารย์ปิ่นหทัย  หนูนวล กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.นิฤมน  รัตนะรัต กรรมการ
10. อาจารย์ธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์ กรรมการ
11. อาจารย์พัชชา  เจิงกลิ่นจันทร์ กรรมการ
12. นางสาวปัญจพร  ดิษฐทิม กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจริยาภรณ์  ตาปิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุพรรณี  อินทร์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวกรรณิการ์  คำเขื่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา ตำแหน่ง
1. นายเสกข์  เทียนกริม 5705680436 ประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป  เทียมราษฏร์ 5805680732 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่เจิง 5705610235 เลขานุการ
4. นายชนกนันท์  ตัณฑโอภาส 5705680394 เหรัญญิก
5. นายนพรุจ  ม่วงศิริ 5705680923 ฝ่ายวิชาการ
6. นายณัฐชัย  ยอดเดชภูมิ 5705610151 ฝ่ายวัฒนธรรม
7. นายณัฐพล  สวัสดิ์ผล 5705620028 ฝ่ายกีฬา
8. นางสาวปริชาติ  สุมล 5705680469 ฝ่ายสวัสดิการ
9. นางสาวนุสรา  หงษ์พงษ์ 5705680907 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10. นางสาววราภรณ์  สะลาแก้ว 5705610300 ฝ่ายประสานงาน
11. นายวิปัศย์  พึ่งพระคุ้มครอง 5705610623 ฝ่ายทะเบียน
12. นางสาวเพชรวิภา  ช่างเก็บ 5705610649 ฝ่ายกิจกรรม
13. นายปิยพัทธ์  ตรังจิระเสถียร 5705680857 ฝ่ายสถานที่
14. นางสาวกรกช  วงศ์สำราญ 5705610011 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายพีรพล  กุหลาบวิเชียร 5705610110 ฝ่ายพัสดุ


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.