คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา ตำแหน่ง
1. นายธนาธิป  เทียมราษฏร์5805680732 ประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์  โสดทิพย์ 5905640764 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร  จี๋คีรี 5805680310 เลขานุการ
4. นางสาวชัญญา  คหินทพงษ์ 5805680013 เหรัญญิก
5. นายจิรัฏฐ์  ตรีภัทรรังษิกุล 5805680153 ฝ่ายวิชาการ
6. นาจิรายุส มะลิซึ่ง 5805610200 ฝ่ายวัฒนธรรม
7. นายอชิรณัฐ  ภิรมณ์ชม 5805620068 ฝ่ายกีฬา
8. นางสาวทยาภา  วิวิธวร 5805681193 ฝ่ายสวัสดิการ
9. นายธรรมรัตน์  ทิมนิกาย 5805610530 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10. นางสาวพิชญ์สินี  ลินดาวรรณ 5805680948 ฝ่ายกิจกรรม
11. นายจิรายุทธ  ศรีปัญจากุล 5805680567 ฝ่ายสถานที่
12. นายก้องภพ  สุดประเสริฐ 5805610994 ฝ่ายพัสดุ
13. นางสาวพรรณวดี  จูเกษม 5805520110 ฝ่ายทะเบียน
14. นางสาวณัฐพร  เบญจาธิกุล 5805610754 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายจิรายุ  ไทยสวัสดิ์ 5805640484 ฝ่ายผู้นำเชียร์
คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา ตำแหน่ง
1. นายเสกข์  เทียนกริม 5705680436 ประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป  เทียมราษฏร์ 5805680732 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่เจิง 5705610235 เลขานุการ
4. นายชนกนันท์  ตัณฑโอภาส 5705680394 เหรัญญิก
5. นายนพรุจ  ม่วงศิริ 5705680923 ฝ่ายวิชาการ
6. นายณัฐชัย  ยอดเดชภูมิ 5705610151 ฝ่ายวัฒนธรรม
7. นายณัฐพล  สวัสดิ์ผล 5705620028 ฝ่ายกีฬา
8. นางสาวปริชาติ  สุมล 5705680469 ฝ่ายสวัสดิการ
9. นางสาวนุสรา  หงษ์พงษ์ 5705680907 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10. นางสาววราภรณ์  สะลาแก้ว 5705610300 ฝ่ายประสานงาน
11. นายวิปัศย์  พึ่งพระคุ้มครอง 5705610623 ฝ่ายทะเบียน
12. นางสาวเพชรวิภา  ช่างเก็บ 5705610649 ฝ่ายกิจกรรม
13. นายปิยพัทธ์  ตรังจิระเสถียร 5705680857 ฝ่ายสถานที่
14. นางสาวกรกช  วงศ์สำราญ 5705610011 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายพีรพล  กุหลาบวิเชียร 5705610110 ฝ่ายพัสดุ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.