Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วท.ม.(การบริหารเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน

   - งานด้านการเจ้าหน้าที่ การสอบคัดเลือก-บรรจุ-แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้างของอาจารย์การขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ – ฝึกอบรม-เพิ่มพูนความรู้ การต่ออายุราชการ และการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ