Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ร.บ. (รัฐศาสตร์), (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน

- ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ การขอทุนการศึกษา โครงการต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา การจัดทำทำเนียบบัณฑิต การฝึกซ้อมพิธีรับปริญญาบัตร การเสนอรายชื่อนักศึกษาประเภทรางวัลเรียนดี และการจัดทำแผน-ประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติ