Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน

- งานวิจัยและกองทุนวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์