Loading...

ประวัติคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2514 เวลา 16.30 น.

------------------------------------------------------

ความเป็นมาและปัจจุบัน

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497 และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับ การประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา

       ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ แผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527 แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์ และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก็ยังพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคมด้วยดีมาเป็นลำดับ และใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

       ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนั้น คณะได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ด้านการบริหารวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญา มุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความแตกต่างของมนุษย์และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ