Loading...
การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
รายละเอียด
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรพัฒนาชุมชน มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
รายละเอียด
ผลการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายละเอียด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทำแบบสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019
รายละเอียด
ประกวดเรียงความ "รัฐบาลที่ดีสำหรับสังคมการเมืองไทยในศตวรรษที่21"
รายละเอียด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนธนาคารกรุงไทย ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด
สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

แนะนำ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

รายละเอียด

บรรยายเรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ"

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม