Loading...

ขยายเวลารับสมัคร....โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับสมาคมสังคมสงเคราะห์
และวัฒนธรรมบูนาโนกิ ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด
 
คุณสมบัติเบื้องต้น
 
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
 
2. ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือ ภาษาอังกฤษ TU GET 550 ขึ้นไป หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
 
3. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 30,000 บาท