Loading...

1. ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563
10. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญ่าโท)
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับวุฒิปริญญาโท)
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
5. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร
6. The Faculty of Social Administration, Thammasat University Announcement : Recruitment for the Position of Thammasat Academic Staff
9. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป