Loading...

สมัครงานภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2562
ขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที่ 2) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที่ 3) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 7/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานนักวิชาการศึกษา(ชื่อส่วนงาน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 5/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 7/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 7/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป