Loading...

1. THE FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION, THAMMASAT UNIVERSITY ANNOUNCEMENT : RECRUITMENT FOR THE POSITION OF THAMMASAT ACADEMIC STAFF
10. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร
11. The Faculty of Social Administration, Thammasat University Announcement : Recruitment for the Position of Thammasat Academic Staff
2. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
6. ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563
7 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญ่าโท)
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับวุฒิปริญญาโท)