Loading...

4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 3/2563
6. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 Position Announcement: Permanent Lecturer, The Social Policy and Development Programme (international programme), Faculty of Social Administration
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
9. THE FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION, THAMMASAT UNIVERSITY ANNOUNCEMENT : RECRUITMENT FOR THE POSITION OF THAMMASAT ACADEMIC STAFF