Loading...

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

เข้าร่วมสัมมนาช่วงเช้า คลิกที่นี่

Background งานสถาปนาคณะ 69 ปี Download

ภาคบ่าย การนำเสนอผลงานวิชาการและเสวนาวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

ห้องย่อยที่ 1 เข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่
การดูแลทางสังคมในยุควิถีใหม่
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด

  1. การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: คำมั่นสัญญาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ SDGsเพื่อการเข้าถึง(ของ)คนชายขอบสังคม
  2. บทบาทงานสังคมสงเคราะห์ในพหุลักษณ์ทางการแพทย์ในสังคมไทย
  3. การเปลี่ยนผ่านความหมาย “สังคมสงเคราะห์” ในสังคมไทย
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านรูปแบบการดูแลทางสังคมในยุควิถีใหม่
  5. การพัฒนานโยบายสังคมโดยใช้สวัสดิการเน้นการคุ้มครองในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการลุ่มน้ำสะแกกรัง
  6. การจัดการอุทกภัยของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  7. การปรับตัวภายหลังการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากออนไลน์สู่การเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ห้องย่อยที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่
การเสริมพลังความเข้มแข็งโดยครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
ผู้ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์

  1. รูปแบบความเข้มแข็งเป็นฐานกับการสังคมสงเคราะห์บุคคลและครอบครัวเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
  2. แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวสู่การปฏิบัติของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. ก้าวย่างการเรียนรู้การสื่อสารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในงานสังคมสงเคราะห์ของ “คลินิกวัยรุ่น” เพื่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
  4. การฟื้นคืนความเข้มแข็งของสตรีหม้ายภายใต้การหนุนเสริมของบริบทสังคมชายแดนใต้กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
  5. การพัฒนาเครื่องมือการติดตามหลังปล่อยตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
  6. ประสบการณ์การเรียนรู้การทำวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติ ระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด
  7. การเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดจันทบุรี

ห้องย่อยที่ 3 เข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่ 
Studies on Vulnerable Communities in Thailand and the Sub-Mekong Region 
ผู้ดำเนินการอภิปราย : Ajarn Pred Evans

  1. Rights to Citizenship for Refugee Children (temporary Displace Person) in Thailand
  2. Accessibility to The Rights of Disabled Children in Thailand
  3. Thailand Education and the Emerging Disruption

ห้องย่อยที่ 4 เข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่ 
Social Telecare กับการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณพลกฤษณ์ เพ็ชรหาญ

  โดยมีทีมวิจัยเข้าร่วมการดำเนินงานดังนี้
  1. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม หัวหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  2. ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, นักวิชาการประจำโครงการ
  3. นางเยาวเรศ คำมะนาด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก, นักวิชาการประจำโครงการ
  4. อาจารย์วัชระ อมศิริ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมพัฒนา Platform Social Telecare
  5. นายสถาพร อิ่มเอม นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนครปฐม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” วันที่ 25 มกราคม 2566

1. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๙ ปี
2. ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี
3. กำหนดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี
4. โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี
5. แบบฟอร์มบริจาคเงินทุนการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์