Loading...

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย :         สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ :
    Bachelor of Social Work Program

ชื่อปริญญา

     ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
         ชื่อย่อ   : สส.บ.
    ภาษาอังกฤษ
         ชื่อเต็ม : Bachelor of Social Work
        ชื่อย่อ   : B.S.W.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้
        1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการทำงานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้
        2) เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทำงานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการทำงานทางวิชาชีพในการทำงานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
        3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกทางสังคม จิตสาธารณะ  สามารถเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    รูปแบบ :   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
    ภาษาที่ใช้ :   จัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
    การรับเข้าศึกษา :   รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  - นักสังคมสงเคราะห์ / นักจัดการรายกรณี (case manager) / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / นักพัฒนาชุมชน
  - นักฑัณทวิทยา / พนักงานคุมประพฤติ / พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / พนักงานคุ้มครองสิทธิ
  - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
        ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ   คำหอม                              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปรียานุช   โชคธนวณิชย์                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์รณรงค์   จันใด                                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์วรรณวดี   พูลพอกสิน                        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์เคท   ครั้งไพบูลย์                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง

อาจารย์กรุณา   ใจใส                                                 อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พิมพ์ฉัตร   รสสุธรรม                                        อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ปรินดา   ตาสี                                            อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์วรลักษณ์   เจริญศรี                                          อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์อารีรัตน์   อดิศัยเดชรินทร์                                  อาจารย์ประจำหลักสูตร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง โดยใช้สถานที่
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ขนาดไฟล์: 1,101.33 KB)
 
 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ขนาดไฟล์: 2,748.48 KB)