Loading...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร สส.ม.ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ขยายเวลาการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสายวิชาการ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์
รายละเอียด
ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019
รายละเอียด
ประกวดเรียงความ "รัฐบาลที่ดีสำหรับสังคมการเมืองไทยในศตวรรษที่21"
รายละเอียด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนธนาคารกรุงไทย ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด
สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

แนะนำ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม