Loading...

อธิการบดีพบคณะฯ

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ออรุ่งโรจน์, ศาสตรจารย์ระพีพรรณ คำหอม และคณะ

ในโอกาศที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขานิติศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.สรสิธ สว่างศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (ปริญญาเอก)

รายละเอียด

ประมวลภาพวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง COVID-19 ฉบับ 2

รายละเอียด

มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

รายละเอียด

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศผังสอบ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนสังคมศาสตร์ (SC) 

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแรกเปลี่ยน Visiting Researcher Program

รายละเอียด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมสวัสดิการสังคม (Social Welfare Innovation) ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในองค์กรปกครองท้องถิ่น

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง  "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand:  A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ดูอัลบั้มทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด