Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 10

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สส.ม

รายละเอียด

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
The 10th National Seminar of Graduate Studies in Social Work and Social Welfare
“Immunity in the New Normal for Social Work and Social Welfare towards Sustainable Development”
On Saturday, 25th September 2021,
รายละเอียเ

ขอเชิญรับฟัง เวทัวิชาการทางสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) เด็กเยาวชนและครบครัว : การปรับตัวในความท้าทายของการระบาด Covid - 19

รายละเอียด

ขอเชิญนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "เรื่อง แนวทางการทำงานแบะช่วยเหลือนึกศึกษาไร้สัญชาติในมหาวิทยาลัย"

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 67 ปี

ดูอัลบั้มทั้งหมด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

รายละเอียด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด