Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุลำปาง ร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง ส่งต่อภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม" #ฮอมฮักสืบฮีตสานฮอยม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา "สร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

รายละเอียด

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันงานเพื่อสังคมโลกวิทยากรหลักในงานคือประธานสมาคมสถาบันการศึกษาพื่อการทำงานทางสังคมระดับนานาชาติ ดร แอนนามาเรีย แคมพานีนี่ในการนี้ศ.โก๊ะ เทียง ตัน ประธานร่วมของกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ iassw และผู้ชำนาญการพิเศษด้านการป้องกันเฉพาะจาก ILO รวมถึงมิสเตอร์มาร์คัส ฮัค ก็ได้เข้าร่วมงานสัมมนานี้เช่นกัน ภายใต้หัวข้อการสัมมนา เรื่องสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการที่จะมีชีวิตที่ดี การร่วมกันไปสู่อนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานสัมมนาดังกล่าวดำเนินรายการโดย อาจารย์เพรด เออร์แวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งการมาเข้าร่วมในสถานที่สัมมนาและทางออนไลน์ ทำให้งานสัมมนาในครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดเสวนา “ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+”

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประกอบด้วยครูแนะแนว และบุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแนะแนว จำนวน 50 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 
วิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS-Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lotus Petals Folding Workshop (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการทุนเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม "เพราะเราดีพออยู่แล้วในแบบของเรา" กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการยอมรับในตนเอง 

รายละเอียด

งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
'How to publish your first international paper' โดย Profressor Jonathan Newton Vitoria University of Wellington

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อเรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

รายละเอียด

Join us for an International Webinar on Advancing Global Social Work Practice

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด