Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะตัวแทนจาก บัณฑิตวิทยาลัย แห่งมูลนิธิมหาวิทยาลัยเซาท์เทรินฟิลลิปปินส์ได้เยี่ยมชมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรและสำรวจถึงความร่วมมือทางด้านต่างๆที่มีศักยภาพที่จะทำร่วมกัน รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์เพรด อีแวนส์ กล่าวแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ดร.ณัฐพัชร์ สโรบล ผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการประสานการมาเยือนครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.มาเฮช โชวกัล เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและความท้าทายที่งานสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคต้องเผชิญในขณะนี้

รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจฯ

      พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมพิธีและรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมพินิจฯ กับเครือข่าย จำนวน 11 เครือข่าย ตลอดจนผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ กิจกรรม “การสร้างการรับรู้ และยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (DJOP CONNECT)” ในโครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือกับเครือข่าย และเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ด้วยดีเสมอมา

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โครงการ SPD ร่วมมือกับ Appa เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดในที่สาธารณะระดับชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทย โดยมีอาจารย์เควิน คุก, คริส ไรท์, และประภัสสร พันธ์คำแหง เป็นกรรมการตัดสินการพูดของนักเรียนในหัวข้อบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของ SPD ยังทำงานอย่างหนักเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและนักเรียนทุกคนที่กำลังพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในอนาคต

รายละเอียด

ในวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2567 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้เข้าร่วมประชุม IASSW นัดแรกในฐานะ Board at Large และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอด้านทิศทางการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยต่อประชาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์โลก

รายละเอียด

เปิดรับบทความสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่13

รายละเอียด

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการฯ

รายละเอียด

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 
วิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

โครงการ Tokyo Tech-AYSEAS 2024 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS-Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lotus Petals Folding Workshop (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม "เพราะเราดีพออยู่แล้วในแบบของเรา" กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการยอมรับในตนเอง 

รายละเอียด

งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
'How to publish your first international paper' โดย Profressor Jonathan Newton Vitoria University of Wellington

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อเรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

รายละเอียด

Join us for an International Webinar on Advancing Global Social Work Practice

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด