Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรนโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ SPD จำนวน 6 คน ได้นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 3rd International Symposium on Disaster Resilience and Sustainable Development" ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) โดยนักศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย นางสาว ทอฝัน เดชาชัยนิมิต นำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของกับมลพิษทางทะเลในประเทศไทย นางสาวนรกมล ทัดพิทักษ์กุล นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใสภาพแวดล้อมทางทะเลของไทยและผลกระทบต่อสวัสดิภาพสังคม นางสาววสุธิดา ปิ่นรัตน์ นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นด้านฝุ่น PM 2.5 และช่องว่างเชิงนโยบาย นายธีรภัทร เนวชื่น นำเสนอในประเด็นการบริหารจัดการและแผนการรับมือ แพลงตอน (Plankton) อย่างยั่งยืน นายชวิษฐิพงศ์ ตรรก์ชูวงศ์สุ ขนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นด้าน Microplastic และสวัสดิภาพสังคม และนาย Yuzhou Zhu นำเสนอเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการจัดการแผ่นดินไหวในจีน

การเข้าร่วมงานดังกล่าวนับเป็นเวทีสำคัญที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตร SPD ได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมดังกล่าวได้มีโอกาสร่วมสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่เอเชีย ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

รายละเอียด

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 อาจารย์เพีด อีแวน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นตัวแทนของท่านคณบดี รศ ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน ในการร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเอ๊กซเตอร์ (สหราชอาณาจักร) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสืต

ในการนี้ทางคณะการเรียนรู้และการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดการภายหลังจากมีการลงนามในบันทึก MoU การนี้คุณวาเนสสา พอทเทอร์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์กิจการภายนอกแห่งมหาวิทยาลัยบริติช ได้ให้ข้อคิดเรื่องอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญไปที่การเตรียมตัวให้นักศึกษาได้เข้าสู่การทำงานในระดับนานาชาติ

ในการนี้อาจารย์เพรดได้แนะนำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในส่วนของโอกาสในความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ได้มีการกล่าวถึงศิษย์เก่าที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอสเซคและได้ทำการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อประสานเกี่ยวกับการเปิดสาขาในประเทศไทย

รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ชมรม SOCWORK BAND ได้ร่วมแสดงดนตรี ในงาน90 ปี ธรรมศาสตร์: Human Culture Arts for All ภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินดา ตาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต และอาจารย์พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าจัดกิจกรรมเปิดบ้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ทางสู่โดม : สัญจร เปิดบ้านเปิดใจ สังคมสงเคราะห์” ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 100 คน

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (Doctor of Philosophy Program in Social Policy) ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2563) ปีการศึกษา 2567

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศทุน Harvard-Yenching Institute เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore (NUS) สำหรับบุคลากรสายอาจารย์ ปี 2024 2025

รายละเอียด

ประกาศทุน Harvard-Yenching Institute: Visiting Scholars Program สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2024-2025

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม "เพราะเราดีพออยู่แล้วในแบบของเรา" กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการยอมรับในตนเอง 

รายละเอียด

งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
'How to publish your first international paper' โดย Profressor Jonathan Newton Vitoria University of Wellington

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อเรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

รายละเอียด

Join us for an International Webinar on Advancing Global Social Work Practice

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด