Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดพิธีทำบุญรับขวัญเพื่อนใหม่ และทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2566

รายละเอียด

     นายสุรบดินทร์ ผกาหอม (เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านการประเมินพิจารณา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๖” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย โอกาส วุฒิสภา

✨เป็นรางวัลแห่งการทำความดีเพื่อสังคม รางวัลของเด็กและเยาวชนที่อุทิศตนเพื่อสังคม ประเทศชาติ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ✨

รายละเอียด

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน และรองฝ่ายการฯได้เข้าร่วมงานคณบดีพบนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันระหว่างสามศูนย์

รายละเอียด

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน และรองบริหารฯ ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายละเอียด

กำหนดการสำคัญ การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 70 ปี

หัวข้อหลัก “70 ปี การเปลี่ยนรูปงานสังคมสงเคราะห์ และนโยบายสังคมในประเทศไทย”

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศทุน Harvard-Yenching Institute เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore (NUS) สำหรับบุคลากรสายอาจารย์ ปี 2024 2025

รายละเอียด

ประกาศทุน Harvard-Yenching Institute: Visiting Scholars Program สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2024-2025

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “What, How, When to Get Published" ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น.

MoreDetail

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเมืองอัจฉริยะ/เมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด