Loading...

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนสายวิชาการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

"หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

หลักสูตร AI Crash Course

รายละเอียด
การบรรยายและแลกเปลี่ยน "พลิกวิกฤติ (การระบาด COVID - 19) เป็นโอกาส : เสริมพลังการปฏิบัติงานสู่สังคมสูงวัยมั่นคง"
The SPD program invites you to a stimulating seminar on the challenging issues facing Myanmar today.
รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 67 ปี

ดูอัลบั้มทั้งหมด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

รายละเอียด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด