Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2567 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้เข้าร่วมประชุม IASSW นัดแรกในฐานะ Board at Large และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอด้านทิศทางการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยต่อประชาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์โลก

รายละเอียด

ในวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2567 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้เข้าร่วมประชุม IASSW นัดแรกในฐานะ Board at Large และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอด้านทิศทางการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยต่อประชาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์โลก

รายละเอียด

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2567 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้จัดงานรดน้ำดำหัวแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ของไทย

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุลำปาง ร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง ส่งต่อภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม" #ฮอมฮักสืบฮีตสานฮอยม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา "สร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

รายละเอียด

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 
วิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

โครงการ Tokyo Tech-AYSEAS 2024 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS-Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lotus Petals Folding Workshop (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม "เพราะเราดีพออยู่แล้วในแบบของเรา" กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการยอมรับในตนเอง 

รายละเอียด

งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
'How to publish your first international paper' โดย Profressor Jonathan Newton Vitoria University of Wellington

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อเรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

รายละเอียด

Join us for an International Webinar on Advancing Global Social Work Practice

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด