Loading...

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวังดูแลและจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รายละเอียด

มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

รายละเอียด

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง COVID-19

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบันฑิต สาขานโยบายสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผลงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

หนังสือสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 "การส่งเสริมความสัมพันธ์ของพันธภาพมนุษย์"

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแรกเปลี่ยน Visiting Researcher Program

รายละเอียด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมสวัสดิการสังคม (Social Welfare Innovation) ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในองค์กรปกครองท้องถิ่น

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ดูอัลบั้มทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด