Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100ปี” ณ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100ปี

รายละเอียด

การประชุม 14 ASEAN GO-NGO Forum "Strengthening Social Protection on Vulnerable Childen in ASEAN"

รายละเอียด

การประชุม The 14th ASEAN GO-NGO Forum

รายละเอียด

วิ่งชมนา พาทำบุญ ดื่มนมอุ่น ที่ตำบลวอแก้ว

รายละเอียด

ประกาศ มธ. เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562

รายละเอียด

กำหนดการสำคัญ (ขยายกรอบระยะเวลาการส่งผลงาน) การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 66 ปี 

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาละตินอเมริกา และโครงการ TU-STEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

 ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี ในปีพุทธศักราช 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอิออน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมสวัสดิการสังคม (Social Welfare Innovation) ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในองค์กรปกครองท้องถิ่น

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง  "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand:  A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ร่วมพิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิจร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 32 ปี

รายละเอียด

ร่วมแสดงควมายินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวานสารศาสตร์และสื่อสารมวลชล ครบรอบ 65 ปี

รายละเอียด