Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68 ปี ออนไลน์

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ขยายเวลารับบทความผลงนวิชรเพื่อนำเสนอในงนสัมมนงวิช
เนื่องในโอกสกรสถปนคณะสังคมสงเคระห์ศสตร์มธ. ครบรอบ 68 ปี
หัวข้อหลัก “ทงเลือกและทงรอด: กรปรับตัวภยใต้กรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่”

 

รายละเอียด

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ความหลากหลายทางเพศสภาพกับอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนผ่านกรอบค่านิยมวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประชุมเชิงปฏิบัติการ "“ แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566"

รายละเอียด
Zombie Lives กับ Urban refugees เกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมค้นหา ในการบรรยายสาธารณะ เรื่อง Zombie Lives: Urban Refugees and the Informal Sector
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ผ่านช่องทาง Zoom
รายละเอียด

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "แรงบันดาลใจ แนวทางการเขียน เป้าหมายปลายทาง: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนตำรา/หนังสือ" วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 - 19.00 น. 

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 67 ปี

ดูอัลบั้มทั้งหมด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

รายละเอียด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด