Loading...

01. สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565
02. การวิจัยเชิงคุณภาพ: ข้อควรพิจารณาต่อการกำหนดขนาดผู้ให้ข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ: ข้อควรพิจารณาต่อการกำหนดขนาดผู้ให้ข้อมูล
วรรณวดี พูลพอกสิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายประเด็นที่มีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปที่เข้าใจตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำเรียกชื่อต่างๆ การกำหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัยที่มีความเหมาะสมและส่งผลให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น งานเขียนนี้ให้ความสำคัญในบางประเด็น ได้แก การใช้คำเรียกผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย ความสำคัญและการกำหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย รวมทั้งคำที่ใช้เรียกแทนความเหมาะสมของขนาดผู้ให้ข้อมูลโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจในแต่ละประเด็น

03. บทความวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
04. หนังสือการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2564
06. รายงานการวิเคราะห์การนำนโยบายเบี้ยความพิการไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย
07. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (PROCEEDINGS) เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 67
10. ความมั่นคงทางอาหาร ‘สตรีทฟู้ด’ที่พึ่งคนเมือง
12. เอกสารสัมมนาวิชาการครั้งที่ 7 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
13. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0
14. เอกสารการสัมมนาวิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
15. โครงการวิจัยเรื่อง "สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐"
16. เอกสารสัมมนาวิชาการครั้งที่ 6 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
17. รายงานการศึกษาทิศทางการดำเนินงานมาตรฐาน 2559
18. โครงการการศึกษาสัดส่วน อพม. ที่เหมาะสมตามภารกิจ พม. ปี 2559
19. หนังสือรวมบทคัดย่อ วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี
20. เอกสารสัมมนาวิชาการครั้งที่ 5 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
21. รวมบทความวิชาการและงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
22. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 61
23. หนังสือรวบบทคัดย่อสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ครบรอบ 61 ปี
24. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำ ปีการศึกษา 2557
25. การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2557
26. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 60
27. การประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติ
28. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 59
29. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
30. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
31. จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
32. เอกสารคำสอน วิชา SW632 และ SW642 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์