Loading...

รายการผลงานวิจัยทั้งหมด

12. หลักสูตรโรงเรียนครอบครัว การเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่และทั่วไป สำหรับบุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับครอบครัว
01. ผลงานและเทคนิคการทำงานบริการสู่ความสำเร็จ
02. โครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการติดตามประเมินโครงการเงินอุนหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
04. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05. รายชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ
1
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์กาญจนา รอดแก้ว
2
การสังเคราะห์ปัจจัยสาเหตุการเกิดอาชญากรรมทางเพศด้วยการวิเคราะห์ตีความหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมา อรุณจิต
3
โครงการสังเคราะห์กลไกและรูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
4
ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เสนานุช
5
รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
6
สังคมสงเคราะห์สำหรับมุสลิมในองค์การสวัสดิการสังคมไทยรองศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิน
7
วิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาภรณ์ ติวยานนท์
8
Adolescent Participation Baseline Studyอาจารย์ เคท ครั้งพิบูลย์
9
การจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กเยาวชน ประจำปี 2561รองศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
10
การจัดทำเอกสารวิชาการประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน และกลุ่มเด็กและเยาวชน ริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาในชุมชน สังคมของตนเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
11
กำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการในสถาบันศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
12
โครงการการประเมินองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
13
จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
14
จ้างที่ปรึกษาพัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
15
ประเมินและจัดทำสื่อหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ชลายนนาวิน
16
ศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหัวข้อเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา โครงการพัฒนาในถิ่นทุรกันดารผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ชลายนนาวิน
06. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ
1
Living conditions and expectations for the future of Pakistani asylum seekers living in BangkokMr. Jesper Kulvmann
2
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาจารย์ อัจฉรา ชลายนนาวิน
3
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูเเลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านอาจารย์ นิฤมน รัตนะรัต
4
ความต้องการทักษะแรงงานของซัพพลายเออร์ไทยระดับ1 st และ2 nd เพื่อรองรับการใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
5
จัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
6
รูปแบบและกระบวนประเมินวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาว สุวรี ปิ่นเจริญ
7
ศึกษาการสร้างกระบวนการคิดโดยใช้กิจกรรมที่สร้างจากนิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการระหว่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาแผนกสามัญศึกษา กับสามเณรที่อยู่ในระบบการศึกษาแผนกสามัญศึกษา ในช่วงชั้นที่ 3นางสาว สุวรี ปิ่นเจริญ
8
Policy Implementation Analysis on the Disability Grant for Thailandผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
9
การพัฒนามาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์เทียบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เสนานุช
10
การศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
11
โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เสนานุช
12
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชนฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุง)ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
13
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ชลายนนาวิน
14
พัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนรองศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
15
สำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจรองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
07. รายชื่อผลงานของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 - 2560

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อวารสารที่เผยแพร่
1
A comparison of self-acceptance of disability between Thai Buddhists and American ChristiansJournal of RehabilitationVolume 81, Issue 1, 1 January 2015, Pages 52-62
2
Game theory and the unrest in Thai Southern border provincesAsian Social ScienceVolume 11, Issue 26, November 2015, Pages 358-364
3
Hiring of people with disabilities: Perceptions of Hispanic small business ownersJournal of Vocational RehabilitationVolume 45, Issue 2, 2016, Pages 185-196
4
Pha Khao Phuluang “A restoration project” case study-forest exploits of the past and present RFD can fix it!-develop strong organizational and community bases-forest restoredAsian Social ScienceVolume 11, Issue 2, 20 December 2015, Pages 124-134
5
Recent development on disaster management in ThailandEnvironmental Change and Sustainable Social Development: Social Work-Social Development Volume 2, 2014, Pages 40-49
6
the dynamic pathways of agrarian transformation in the northeastern Thai-LaoAustralian Geographer, vol.45, 3, 2014,pp 341-354
7
The savings and credit cooperative of Royal Police Cadet Academy limited: New guidelines for good governance reform in the royal Thai PoliceAsian Social ScienceVolume 12, Issue 5, May 2016, Pages 214-220
08. รายงานสังเคราะห์องค์ความรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน
09. โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
10. รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11. การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ ตามวงจรชีวิตครอบครัว