Loading...

ศูนย์รังสิต

นายสมชาย ไมตรี
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965510
รายละเอียด
นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ, รษก.ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
หัวหน้างานวิจัย วิชาการ และการประกันคุณภาพ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
รายละเอียด
นางสาวสุชัญญา ดวงงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รษก.ในตำแหน่งหัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965504
รายละเอียด
ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิวัตร เงาศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
รายละเอียด
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ศูนย์รังสิต) : 02-6965505
รายละเอียด
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
รายละเอียด
นายอัสวิน สังข์ทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
รายละเอียด
นางสาวอทิตยา มุทุตาจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวนิศา สุขประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
รายละเอียด
นางสาวโสภิดา ทองจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. (ศูนย์รังสิต) : 02-6965505
รายละเอียด
นางสาวณัฐวิสาส์ บุญโต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
รายละเอียด
นางสาวเกษวดี จิกหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. : 02-3775513
email :
รายละเอียด
นางสาวปานทิพย์ รู้เจน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ศูนย์รังสิต) : 02-6965505
รายละเอียด
นายวิทยา มาชมสมบรูณ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นางกอบกนก ทองอินทร์
พนักงานสถานที่
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506

ศูนย์ท่าพระจันทร์

นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ, หัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500
email :
รายละเอียด
นางอุลัยพร โทบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

รายละเอียด
นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายละเอียด
นางสาวพิชญา พึ่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500
รายละเอียด
นางสาวพัทธนันท์ พันแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500
รายละเอียด
นางสาวทองศิริ ก่ำแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132501
รายละเอียด
นางสาวขนิษฐา จำนงค์อาษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. : 02-3775513
รายละเอียด
นางสุนันทา สาระบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
รายละเอียด
นางพรรณทวี หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506
รายละเอียด
นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
รายละเอียด
นางสาวสุธิมา วุฒิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
รายละเอียด
นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
รายละเอียด
นางจินดา เพิ่มพูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232509
รายละเอียด
นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
รายละเอียด
นางสุวรรณา บรรดิสก์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534
รายละเอียด
นางวารี ถาวรมั่นกิจการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232506
รายละเอียด
นางสาวอรวรรยา สุอางคะวาทิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132532
รายละเอียด
นางสาวจิดาภา ขุนศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132532
รายละเอียด
นางพันธ์พร สมศรี

พนักงานสถานที่

More Detail

ศูนย์ลำปาง

นางยุพาพร ศุกรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ลำปาง
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5314, 082-3838861
More Detail
นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5303, 082-3838861
email : tick@tu.ac.th
More Detail
นางสาวกรรณิการ์ คำเขื่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นางสาวนุสรา รินคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail