Loading...

ศูนย์รังสิต

นายสมชาย ไมตรี

 

เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965510

 

More Detail
นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965504
More Detail
นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
More Detail
นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
หัวหน้างานวิจัย วิชาการ และการประกันคุณภาพ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิวัตร เงาศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
More Detail
นางสาวสุชัญญา ดวงงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965504
More Detail
นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ศูนย์รังสิต) : 02-6965505
More Detail
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
นายอัสวิน สังข์ทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
นายณัฐพล จันทร์เหล็ก
นักวิจัยปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965512
More Detail
นางสาวอทิตยา มุทุตาจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
More Detail
นางสาวนิศา สุขประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965502
นายศาสตริน ลิ้มจิตสมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ศูนย์รังสิต) : 02-6965505
นายจรัญ อยู่เจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายวิทยา มาชมสมบรูณ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นางกอบกนก ทองอินทร์
พนักงานสถานที่
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506

ท่าพระจันทร์

นางอภิสรา รัตนศรทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

More Detail
นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500
email : 

 

 
More Detail
นางอุลัยพร โทบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

More Detail
นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพิชญา พึ่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132500
More Detail
นางสาววิลาวัณย์ ศรีจันทร์ดร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอัญชลี โหมดช้างใหญ๋

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวทองศิริ ก่ำแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. (ศุูนย์ท่าพระจันทร์) : 02-6132501
นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534
More Detail
นางสุนันทา สาระบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail
นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
More Detail
นางพรรณทวี หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132506
More Detail
นางสาวสุธิมา วุฒิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail
นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
More Detail
นางจินดา เพิ่มพูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232509
More Detail
นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132509, 02-6235855
More Detail
นางสุวรรณา บรรดิสก์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132534
More Detail
นางวารี ถาวรมั่นกิจการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6232506
More Detail
นางสาวณฤทัย ทองมี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132522
More Detail
นายกลิ่น ทองอินทร์

พนักงานบริการ บ.2

นางพันธ์พร สมศรี

พนักงานสถานที่

ศูนย์คลองจั่น

นางสาวขนิษฐา จำนงค์อาษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์คลองจั่น
โทร. : 02-3775513
More Detail
นางสาวเกษวดี จิกหาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. : 02-3775513
email :

ศูนย์ลำปาง

นางยุพาพร ศุกรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ลำปาง
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5314, 082-3838861
More Detail
นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5303, 082-3838861
More Detail
นางสาวกรรณิการ์ คำเขื่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นางสาวนุสรา รินคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail
นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
โทร. (อื่นๆ) : 054-268703 กด 5305, 082-3838861
More Detail