Loading...

การประชุม Airlangga ASEAN+3 Youth Conference and Culture Program 2.0
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.ม.) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
พบเพื่อนใหม่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ CSD สัมพันธ์

2020 NTU Summer + Programs
2020 Partner and Early Bird Discount
NTU Plus Academy Short Term Programs
Save the Date message - ASEAN Regional Conference SSWS 2022
การติดตามความก้าวหน้าในการดำนินงานโครงการพัฒนากลไกส่งเสริมสิทธิคนพิการ

การประกวดเรียงความหัวข้อ "ต้องเจ็บอีกเท่าไร ถึงจะได้เป็นบัณฑิต"
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2562

 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครฯ
 
ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2562 
เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/9Ql2v6YNAJPNo3GF3
 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2562
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนำทางวิชาการเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำคณะสังคมสงเคราะห์ มธ. ครบรอบ 65 ปี
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

         ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศฉบับที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกำหนดปฏิทินดำเนินการสรรหาฯ รวมทั้งมีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเตรียมการดำเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ต่อไปนี้

          ณ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น ๑ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

          ณ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น ๒ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

          ณ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้อง ๓๐๑๕ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้เสนอชื่อ ณ สถานที่เสนอชื่อทั้ง ๓ แห่ง คือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ลำปาง ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เสนอชื่อได้ ณ ศูนย์การศึกษาที่นักศึกษาเรียนประจำเท่านั้น ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น ให้แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเสนอชื่อ ณ ศูนย์การศึกษาอื่นได้

                    จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกท่าน ได้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ตามกำหนดการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

 (รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ)

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เพื่อเตรียมการดำเนินการสรรหาฯ

เอกสารแนบ

          ๑.       บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์         

          ๒.       หนังสือมอบอำนาจการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์

ประกาศเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

บันทึกเชิญเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กำหนดการ และเอกสารการเปิดรับผลงานวิชาการ สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 65 ปี
กำหนดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหำวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ ๖๕ ปี
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน Global Summer 2022
ขอความกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนสายวิชาการ

ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงขอความกรุณา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ  ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ตามทัศนะความเป็นจริงของท่าน โดยขอให้พิจารณาความพึงพอใจในการใช้บริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ณ ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  และศูนย์ลำปาง  ในช่วงระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2564 -30 มิถุนายน 2565  โปรดทำเครื่องหมาย /  ในช่อง    ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์   รอบประเมินระหว่างวันที่  1 กรกฏาคม 2564 -30 มิถุนายน 2565

 

QR Code ความพึงพอใจสนง.เลขานุการคณะฯ 3 ศูนย์                             QR Code ความพึงพอใจศูนย์ปฏิบัติการคลองจั่น

 

ขอเขิญชวนส่งโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ NOBEL LAUREATES : BRIDGES 2018
ขอแสดงความยินดี นางนภารัตน์ เอนกบุณย์ ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี  นางนภารัตน์ เอนกบุณย์ ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (ดูไฟล์แนบ 3)

ขอแสดงความยินดี นางอายีส่าห์ หะยีนิอาลี ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี  นางอายีส่าห์ หะยีนิอาลี ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (ดูไฟล์แนบ 3) /กำลังติดต่อขอภาพ 

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (ดูไฟล์แนบ 2 / มีในกำหนดการแต่ไม่มีรายชื่อ)

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (ดูไฟล์แนบ 3)

ขอแสดงความยินดี กบ คุณสุรบดินทร์ ผกาหอม

ขอแสดงความยินดี กบ คุณสุรบดินทร์ ผกาหอม
ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 
โดยท่านวิมล บุญช่วยสุข หัวหน้าสำนักสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นตัวแทน ท่านพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการมอบรางวัลในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธวัลรัตน์ ม้าฤทธิ์ และนางสาวพิมพ์วิไล สุทรโลหิต

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตร Social Policy and Development (SPD) 

ในโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

The 11th ASEAN YOUTH FORUM จัดโดยประเทศเจ้าภาพบรูไน ระหว่างวันที่ 5 - 27 สิงหาคม 2564 

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรดา วงศ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรดา วงศ์ประเสริฐ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รห้ัส 59) ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปางเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ปี 2561

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์

อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์

นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

            ได้รับรางวัล “เด็กหรือเยาวชนที่มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก” จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และได้รับโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดินนท์ จงภักดี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดินนท์ จงภักดี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ TU Resolution Talk ในหัวข้อนโยบาย “จ้างงานผู้เคยกระทำความผิด” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พรรคเพื่อไทย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ และ คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง เป็น Commentator

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย์ 

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

 

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๓๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม”
สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

 

ขอแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิวัตร  เงาศรี

ขอแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิวัตร  เงาศรี

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน ลีลาศประเภท Standard รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง "เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์)"
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดี กับ อ.กรุณา ใจใส

ขอแสดงความยินดี กับ อ.กรุณา  ใจใส ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.จิราพรรณ นฤภัทร

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.จิราพรรณ นฤภัทร

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานโยบายสังคม” ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ปรินดา ตาสี

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ปรินดา  ตาสี ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์"

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564

 

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.สรสิธ สว่างศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (ปริญญาเอก)

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.สรสิธ สว่างศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (ปริญญาเอก)

เรื่อง "การปริวรรตคำศัพท์ในสังคมโลกให้เป็นท้องถิ่น: ผลกระทบต่อการกำหนดและการดำเนิน นโยบายต่างประเทศของไทย"

(The Localization of Global Words : The Impact on Thailand's Foreign Pollcy Formation and Practices)

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 กุมภ่พันธ์ 2563

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.สุขุมา อรุณจิต

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.สุขุมา อรุณจิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๒๙๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ "

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์"

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย์

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม

ขอแสดงความยินดี กับ อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม” ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ อ.รณรงค์ จันใด

ขอแสดงความยินดี กับ อ.รณรงค์ จันใด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี กับ อ.อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ดูไฟล์แนบ 1)

ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์วิวัฒน์
นักศึกษาคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2
ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากสถานฑูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ไปศึกษา Environmental and natural resources management
ณ East-West Center at University of Hawaii Manoa, The United States of America.
เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ในโครงการ YSEALI Academic Fellowship for Fall 2018
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพัฒนาแรงงาน

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก...
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทวิชาชีพ" ประจำปี 2563 มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์  30 กันยายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้รับอนุมัติแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน” ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ออรุ่งโรจน์, ศาสตรจารย์ระพีพรรณ คำหอม และคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ออรุ่งโรจน์, ศาสตรจารย์ระพีพรรณ คำหอม และคณะ 

ในโอกาศที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขานิติศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณวดี พูลพอกสิน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณวดี พูลพอกสิน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy (Social Welfare)

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์  สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ"

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์"

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์  สาขาการบริหารงานยุติธรรม"

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ระพีพรรณ คำหอม

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ระพีพรรณ  คำหอม

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์  

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพัฒนาแรงงาน

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต

ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณจินตนา รอดหวัง

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้นำอาสายูนิเซฟ รุ่นที่ 3 #IAMUNICEF

ขอแสดงความยินดีกับคุณบวรรัตน์ เรืองจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณบวรรัตน์ เรืองจันทร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอนในหัวข้อ "ครูของเรา" เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/uploads/socadmin/file_document/file_allnewfound/ เรืองจันทร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔....mp4

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุภาวดี วิมาละ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้นำอาสายูนิเซฟ รุ่นที่ 3 #IAMUNICEF

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา2561
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐธิดา สุวรรณยศ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ...นางสาวณัฐธิดา สุวรรณยศ...
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนดีเด่น" จังหวัดลำปาง เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 จัดโดย เทศบาลนครลำปาง

งาน Mind Trainingในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ในครอบครัว"
ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก สามารถขอรับทุนภัยพิบัติ จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศคะแนน
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับรางวัลปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

เฉพาะนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เท่านั้น
ชิงโล่รางวัลปรีดี พนมยงค์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
ที่งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการ JENESYS 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 7/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิขาการ ในงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการประชุม 75th Session of the United Nations Economic and Social Communication for Asia and the Pacific (ESCAP)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม” 
“วันที่ 29- 30 เมษายน 2562”
 
บรรยายพิเศษ :  สภากาชาดไทย เพื่อสังคมไทย
                      อาสาสมัครยุคใหม่พึ่งพาได้สไตล์กาชาด
                      เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา สร้างเยาวชนของสังคม
กิจกรรม         : ดีแล้วสานต่อ เพิ่มก่อประโยชน์ส่วนรวม
                      เรียนรู้ระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (VTRIS)
นิทรรศการ      :  อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม
และปาร์ตี้สุดพิเศษ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2562
ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ 
ฟรี !! ค่าอาหารและค่าที่พัก 
(สนับสนุนโดยสภากาชาด)
 
 
หนังสือรวมบทคัดย่อ (BOOK OF ABTRACTS)
หลักสูตรจีนศึกษา ณ Zhejiang University International Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี
แนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี

แนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาวจิราพัชร ตั้งธัญวรัตน์ (ฟ่ง)

แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาวจิราพัชร  ตั้งธัญวรัตน์ (ฟ่ง) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ (พลอย)

แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาวพิมพ์ผกา  งอกลาภ (พลอย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิจัย วิชาการ และประกันคุณภาพ

แบบคำรับรองการศึกษาครบตาหลักสูตร และ แบบพิมพ์เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรี
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
แบบสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก)
โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โครงการ JENESYS 2018 (JAPAN – EAST ASIA NETWORK OF EXCHANGE FOR STUDENTS AND YOUTH)

รายละเอียด

**ส่งเอกสารได้ที่ พี่ (แบ๋ม) ขวัญกมล  เรืองโรจน์ และ พี่ (หนูนา) สุชัญญา  ดวงงาม

ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้

1.ใบสมัคร

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาบัตรนักศึกษา 

4.อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น คะแนนทดสอบทางภาษา
สถานที่ส่ง : ฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-6965504
สัมภาษณ์ : วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00-11:00 น. (แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย)

โครงการ Leadership Development Program
โครงการ Leadership Development Program
สร้างเสริม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
 
โครงการ NCCU International Summer School 2022
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี2562
โครงการเรียนดีจากชนบท โครงการเรียนดีในเขตเมือง พ.ศ. 2547
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา FaLL 2022 (กันยายน-ธันวาคม 2565)
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาสได้รับทุนจาก German Academic Exchange Service (DAAD) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกาและโครงการ ISEP ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) รอบ 2
โครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น และโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ปีการศึกษา 2563 (เทอม Spring 2021)