Loading...

01. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
17. ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ปีการศึกษา 2565
20. ประกาศรับสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ  1. ประกาศรับสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
                      2. ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1)
                      3. ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2 )
                      4. ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3 ) 
                      5. ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ ศึกษา 2565   
                      6. ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

22. ทุนหมุนเวียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์