Loading...

1. ประกาศรับสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1)
ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2 )
ใบสมัคร การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3 ) 
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565     

ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

11. การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี ในปีพุทธศักราช 2565
18. ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ทุนหมุนเวียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์