Loading...

การรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร PDF
รายละเอียดทุนฯ PDF
ใบสมัคร Word

มูลนิธิอานันทมหิดล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และมีคุณธรรม ที่สามารถแข่งขันกับนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 ทุน

สามารถสงใบสมัครได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ทุน ASEA-UNINET One Month Scholarship ประจำปี 2562
รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

----------------------------------

          ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความประสงค์มอบ        ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา ดังนั้น           ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนดังกล่าว จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ดังรายละเอียด

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 3 ระดับชั้น    ปริญญาตรีภาคปกติ
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2562 ใช้ผลการเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่6)
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี     ความประพฤติเสื่อมเสีย
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

   

  หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 ชุด
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด (ผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา บิดาและมารดา 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดาและมารดา 1 ชุด
 5. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนที่หน่วยงานออกให้
 6. ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักและแผนที่แสดงที่ตั้งของบ้าน ของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ยืม
 7. สำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา 1 ชุด
 8. แบบฟอร์มรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 9. เรียงความเกี่ยวกับความจำเป็นในความต้องการทุนการศึกษา

 กำหนดการรับสมัคร

          ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภายในเวลา 16.00 น.) ณ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)/ประกาศรับสมัครทุน)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 2562

ฟอร์มใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา60

 

การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 นั้น โดยได้จัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้จึงกำหนดรายละเอียดรางวัลและการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 
ประเภทรางวัล
1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  แบ่งเป็น  
 
1.1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 รางวัล
1.1.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (ศูนย์รังสิต) จำนวน 1 รางวัล
1.1.2) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 รางวัล
1.1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 รางวัล
1.1.4) หลักสูตรสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ชั้นปีที่ 4 (ศูนย์รังสิต) จำนวน 1 รางวัล
1.1.5) หลักสูตรสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ชั้นปีที่ 4 (ศูนย์ลำปาง) จำนวน 1 รางวัล
 
1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 รางวัล
1.2.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
          (ชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร) จำนวน 1 รางวัล
1.2.2) หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
       (ชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร) จำนวน 1 รางวัล
1.2.3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)
       (ชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร) จำนวน 1 รางวัล
1.2.4) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       (ศึกษาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร) จำนวน 1 รางวัล
 
2. ด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
    แบ่งเป็น ประเภทบุคคลหรือประเภททีม จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
2.1) รางวัลดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 1 รางวัล
2.2) รางวัลชมเชยด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 1 รางวัล
 
3. ด้านกีฬา
    แบ่งเป็น ประเภทบุคคลหรือประเภททีม จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
3.1 รางวัลดีเด่นด้านกีฬา 1 รางวัล
3.2 รางวัลชมเชยด้านกีฬา 1 รางวัล
 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับรางวัล
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ระดับทัณฑ์บนขึ้นไป
การดำเนินการคัดเลือก
ให้มีคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับรางวัลใน ข้อ 2-3 สำหรับรางวัลในข้อ 1 คัดเลือกจากผลการเรียนนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละหลักสูตร
รางวัลที่ได้เป็นใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โล่ เหรียญ หรือรูปแบบอื่นใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้กำหนดคุณสมบัติผลงาน
1. ประเภทบุคคล ต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการด้วยตนเอง
2. ประเภททีมต้องเป็นผลงานของกลุ่มที่ประกอบด้วยนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นแกนหลักในการดำเนินงานเท่านั้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ขอส่งรับรางวัล โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
2. ใบแจ้งผลการศึกษา (ฉบับล่าสุด)
การขอรับใบสมัครและรายละเอียดข้อมูล
  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดข้อมูลและ download ใบสมัครได้ที่ www.socadmin.tu.ac.th (นักศึกษา / ประกาศ (ทุน ฯลฯ))
 
กำหนดวันรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัคร
นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลงานแทนนักศึกษาที่ไม่สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากนักศึกษาส่งก่อนวันพิจารณาคัดเลือกผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 16.00 น. ที่งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสำหรับศูนย์อื่นให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดเกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1) คำจำกัดความเป็นผู้มีผลการเรียนได้รับเกรดเฉลี่ยสูงสุด ไม่เคยได้ F ในรายวิชาใด และทุกวิชาไม่ต่ำกว่า C
2) เกณฑ์การตัดสิน คณะฯ ดำเนินการคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป
2. รางวัลด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา จำนวน 1 รางวัล
1) คำจำกัดความ
1.1 เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ รับใช้ ทำงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรแต่โอกาสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 มีแผนการทำงานและผลการดำเนินการต่อเนื่อง
1.3 ผลการดำเนินกิจกรรมมีแนวโน้มก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน
1.4 มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคมและหน่วยงาน (พร้อมแนบหลักฐาน เช่น หนังสือ-รับรอง รูปถ่ายของการมีส่วนร่วม)
2) เกณฑ์การตัดสิน
1.1 แบบบุคคล ผลงานที่ส่งเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และไม่ได้นำผลงานมาจากประเภททีม/ แบบทีม เป็นผลงานที่มีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดำเนินการเป็นหลัก สะท้อนการทำงานเป็นทีม
1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานสอดคล้องกับคำจำกัดความมากที่สุด
1.3 การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 หากผลงานนั้นมีการส่งต่อแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินการต่อได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3)  รางวัลด้านกีฬา จำนวน 1 รางวัล
1) คำจำกัดความ
เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์ทวีป กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ/หรือได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 
 
2) เกณฑ์การตัดสิน ประเภทบุคคลและทีม
2.1 มีผลงานเป็นที่ยอมรับ หรือสร้างชื่อเสียง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย / ประเทศ / ทวีปหรือภูมิภาค / นานาชาติ
2.2 เป็นนักกีฬาที่มีความประพฤติดี เป็นตัวอย่างให้กับนักกีฬาเยาวชน และสังคม หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีในการประกาศภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ
 
วันประกาศผล
วันที่ 17 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์คณะฯ
 
จึงประกาศเพื่อทราบทั่วกัน
 
 
ทุน MONBUKAGAKUSHO SCHOLARSHIP 2019 ณ RITSUMEIKAN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
ทุนกรุงไทย ประจำปีการศึกษา2561
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA)
ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ Korea National University of ARTS สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนซุมิโตโม ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษารับทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
5. ไม่เป็นนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน
6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากบริษัทภายในและภายนอกและทุนจากคณะ
 
หลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๑. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร                               จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                           จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด      จำนวน ๑ ชุด
๔. ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้จากข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน    จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา                                                              จำนวน ๑ ชุด
๖. รูปถ่ายบ้านที่มีเลขบ้าน และแผนที่บ้าน (ชัดเจน)                                  จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                จำนวน ๒ ชุด
 
กำหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 23 สิงหาคม ๒๕๖2  ภายในเวลา ๑๖.0๐ น. ณ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ))
 
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้ที่ เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ทุนปริญญาโท CHEVENING SCHOLARSHIPS 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร
ทุนมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก
ประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ

....................................

                   ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๖ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จดีเด่น และผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย หรือสังคมในวงกว้างนั้น

                   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 1. เป็นศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน  โดยมีผลงานต่อเนื่องเชิงประจักษ์อย่างน้อย ๕ ปี และไม่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในระดับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และในระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. มีส่วนร่วมกับคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนกิจการต่างๆ ของคณะอย่างสม่ำเสมอ
 3. เป็นผู้มีเกียรติประวัติอันดีงาม มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 4. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน คณะ มหาวิทยาลัย สังคมทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

กระบวนการคัดเลือก

 1. ให้คณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เสนอชื่อพร้อมประวัติและคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 2. ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หัวหน้าภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน
 3. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกโดยมีเสียงเป็นฉันทามติ

   

  รางวัลที่ได้

            เป็นโล่เกียรติยศ เหรียญ หรือรูปแบบอื่นใด ให้เป็นไปตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กำหนด

  การเสนอชื่อ

ให้ผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อใบสมัครได้ที่ www.socadmin.tu.ac.th

กำหนดวันเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ

          ผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสามารถส่งเอกสาร ถึงฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ Kwankamol.swtu@hotmail.com คุณขวัญกมล เรืองโรจน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี ในปีพุทธศักราช 2563

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

ในปีพุทธศักราช 2563

----------------------------------

          ด้วยวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งในปีพุทธศักราช 2563 นี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบการสถาปนา ปีที่ 66 โดยกำหนด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ จึงขอประกาศรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

     1. เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรีภาคปกติ
     2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
     3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือกรณีถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
     4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้
     5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
     6. หลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

     1. ใบสมัคร 1 ชุด
     2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด)

     หมายเหตุ หากเอกสารข้อมูลไม่ครบ คณะฯ จะไม่รับพิจารณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
     4. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด

กำหนดการรับสมัคร

     ส่งใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 มกราคม 2563 ภายในเวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS เท่านั้น) ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

     นักศึกษาศูนย์รังสิต ส่งมาที่ ฝ่ายการนักศึกษาฯ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

     นักศึกษาศูนย์ลำปาง ส่งมาที่ ฝ่ายการนักศึกษาฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

     248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

     ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ http://www.socadmin.tu.ac.th/ ในหัวข้อ “นักศึกษา>ประกาศ(ทุน ฯลฯ)” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-696-5504 , 02-986-8325

วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

     ศูนย์รังสิต สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง จะแจ้งให้ทราบภายหลังประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนวันที่ 17 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th หัวข้อ “นักศึกษา>ประกาศ (ทุน ฯลฯ)” รายงานตัวผู้ได้รับทุนวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ งานการศึกษา ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

ประกาศรับสมัครทุนสถาปนา ครบรอบ 66 ปี

ใบสมัครทุนวันสถาปนาฯ

ประกาศทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

เอกสารประกอบ
   - รายละเอียดทุนฯ
   - ใบสมัครทุนฯ
ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2562

ประกาศรับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2019
ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง รายชื่อนักศึกษานักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

ในปีพุทธศักราช 2563

                                               

                   ตามประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ      66 ปี ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ หอประชุมศรีบูรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

                   บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นฯ ดังเอกสารแนบ
 

ทั้งนี้โดยให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังประกาศ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ต่อไป

                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

ในปีพุทธศักราช 2563

....................................

                   ตามประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนนั้น

                   บัดนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารายงานตัวรับทราบทุนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)      หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ (รายชื่อดังแนบท้าย)

                   ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงฝึกภาคปฏิบัติ 3 ในต่างจังหวัด ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากไม่สามารถเข้ารับทุนการศึกษาด้วยตนเองได้ขอให้ติดต่อ คุณขวัญกมล เรืองโรจน์ โทรศัพท์       02-696-5504 (สำหรับนักศึกษาศูนย์รังสิต) หรือ คุณกรรณิการ์ คำเขื่อน โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 4 (สำหรับนักศึกษาศูนย์ลำปาง) 

สถานที่รายงานตัว

                   นักศึกษาศูนย์รังสิต        งานบริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2                                                      มธ.ศูนย์รังสิต (คุณขวัญกมล เรืองโรจน์)    

                   นักศึกษาศูนย์ลำปาง      สำนักงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 1 มธ.ศูนย์ลำปาง                                                  (คุณกรรณิการ์ คำเขื่อน) 

การรับทุนการศึกษา

                   ในวันที่ 24 มกราคม 2563 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้น                  รายงานตัว ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 08.00 น. 

เงื่อนไขการรับทุน

                   นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสังคมสงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายอนวัช แซ่เก๋า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

รับสมัครทุนการศึกษา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครทุนการศึกษา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562

----------------------------------

          ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความประสงค์มอบ        ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน      ทุนทรัพย์ ดังนั้นฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคม-สงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนดังกล่าว จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ดังรายละเอียด

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 3 ระดับชั้น   ปริญญาตรีภาคปกติ
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2562 ใช้ผลการเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่6)
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี     ความประพฤติเสื่อมเสีย
 5. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

   

  หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 ชุด
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด (ผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา บิดาและมารดา 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดาและมารดา 1 ชุด
 5. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนที่หน่วยงานออกให้
 6. ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักและแผนที่แสดงที่ตั้งของบ้าน ของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ยืม
 7. สำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา 1 ชุด
 8. แบบฟอร์มรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 9. เรียงความเกี่ยวกับความจำเป็นในความต้องการทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

          ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภายในเวลา 16.00 น.) ณ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)/ประกาศรับสมัครทุน)

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 2562

ฟอร์มใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา60

 

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ ปีการศึกษา 256

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ 2562
ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ช่องทางการส่งใบสมัคร ให้เลือก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
2. ยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เนต ที่www.scholarship.tiscofoundation.org ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


ระเบียบการสมัคร
http://www.tiscofoundation.org/thai/download/2563-2020_scholar_rule.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.tiscofoundation.org/thai/download/2563-2020_scholar_new_form.pdf

รายละเอียอดอื่นๆ เพิ่มเติม
http://www.tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

 

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ 2562

แบบฟอร์มการขอรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ 2562