Loading...

การรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร PDF
รายละเอียดทุนฯ PDF
ใบสมัคร Word

มูลนิธิอานันทมหิดล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และมีคุณธรรม ที่สามารถแข่งขันกับนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 ทุน

สามารถสงใบสมัครได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ทุน ASEA-UNINET One Month Scholarship ประจำปี 2562
ทุน MONBUKAGAKUSHO SCHOLARSHIP 2019 ณ RITSUMEIKAN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
ทุนกรุงไทย ประจำปีการศึกษา2561
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA)
ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ Korea National University of ARTS สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนซุมิโตโม ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษารับทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
5. ไม่เป็นนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน
6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากบริษัทภายในและภายนอกและทุนจากคณะ
 
หลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๑. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร                               จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                           จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด      จำนวน ๑ ชุด
๔. ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้จากข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน    จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา                                                              จำนวน ๑ ชุด
๖. รูปถ่ายบ้านที่มีเลขบ้าน และแผนที่บ้าน (ชัดเจน)                                  จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                จำนวน ๒ ชุด
 
กำหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 23 สิงหาคม ๒๕๖2  ภายในเวลา ๑๖.0๐ น. ณ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ))
 
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้ที่ เว็บไซต์คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ทุนปริญญาโท CHEVENING SCHOLARSHIPS 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร
ทุนมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก
ประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

เอกสารประกอบ
   - รายละเอียดทุนฯ
   - ใบสมัครทุนฯ
ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 2561
ประกาศรับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสังคมสงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายอนวัช แซ่เก๋า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ผู้ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี