Loading...

ประวัติการศึกษา

  - คบ.(สังคมศึกษา), วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ภาระงาน

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตร สส.ม. และ พช.ม.การรับเข้าศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางเรียนตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลวิชา การตรวจรูปแบบการวิทยานิพนธ์ การส่งเกรดราย การขออนุมัติปริญญา และงานเลขานุการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ติดต่อ

โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132503