Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ภาระงาน

   - งานบริหารงานทั่วไป / การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ (รับรองเงินเดือน-รับรองบุคลากร) การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ และร่วมประสานงานในการจัดประชุมคณาจารย์ การประชุม/สัมมนาคณาจารย์และบุคลากรประจำปี เป็นต้น / หลังจากมีการบรรจุบุคลากรทดแทนคุณปัญจพรแล้ว จะมีการเกลี่ยงานเพื่อกลับมารับงานด้านงานบริหารงานทั่วไปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง