Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาระงาน

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาทุกโครงการ จัดอาจารย์ ที่ปรึกษา-แผนการเรียน จัดตารางเรียนตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน การขาดสอบ และการส่งเกรดรายวิชา