Loading...

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Center of Excellence in Social Work and Social Policy

                                   หัวหน้าศูนย์
                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช
                                   สมาชิกศูนย์
                                                       1. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
                                                       2. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม
                                                       3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
                                                       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด
                                                       5. อาจารย์ ดร.วิคเตอร์ คารุนัน
                                                       6. อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป์

พันธกิจ

1. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัยและนวัตกรรมสังคมแบบสหวิทยาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ และนโยบายสังคม
2. บูรณาการการทำงานวิจัยที่และนวัตกรรมสังคม มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ทางสังคมทั้งเชิงวาระแห่งชาติ(Agenda-based) เชิงประเด็น(Issue-based) เชิงพื้นที่ (Area-based) กับแหล่งทุนภายนอกในการขับเคลื่อนประเทศ
3. นำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การวิจัยของประเทศ และไปพัฒนาเป็นนโยบายให้เกิดเป็นบริการกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของศูนย์

1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และนโยบายสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย (วัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ)
ได้รับการรับรองให้จัดตั้งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อ 30 มีนาคม 2564