Loading...

คู่มือและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

คู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx 58-61
 
     คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
     ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
 
                     ปีการศึกษา 2558
 
                    งานประกันคุณภาพ
             กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ :   คู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx 58-61 (ขนาดไฟล์: 3,520.06 KB)