Loading...

จรรยาบรรณต่อตนเอง

 • มีศิลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
 • ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์
 • มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

 • สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ
 • ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถรวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล
 • ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
 • ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า

 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

 • ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำ
 • เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง
 • สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
 • สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
 • ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

 • ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจสุภาพ อ่อนโยน
 • ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 • ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ