Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหาร (การบัญชี)  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ภาระงาน

 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฯ นำส่งรายได้ มธ. และกำไรให้คณะฯ นำส่งประกันสังคมและภาษีอากร รับสมัครนักศึกษาใหม่ พิมพ์ข้อสอบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา