Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บธบ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ภาระงาน

 - เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน,ครูประจำกลุ่มเด็กโต ฝึกพัฒนาการช่วยเหลือตัวเอง ฝึกความพร้อมด้านต่างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามช่วงอายุและวัย อายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี, จัดทำเอกสารการเรียน สื่อ แบบฝึกต่างๆ ของทุกกลุ่ม