Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บธ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน

 - รับ-ส่งออกหนังสือ ศูนย์ลำปาง การรับติดต่อราชการ และการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผน-ประสานงานการศึกษาดูงาน-การฝึกภาคปฏิบัติ  จัดอาจารย์นิเทศงาน จัดปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ ประเมินผล และถอดเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ และการเสนอรายชื่อนักศึกษา ประเภทรางวัลเรียนดี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ การขอทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และ จัดทำขอตั้งครุภัณฑ์-งบประมาณ